kozsuz (sanzatu) kontrat

BricOyna.com

> Giris

O derece Briç!

Bricin tarihçesi ve yeni teknolojilerin ortaya çýkmasýyla birlikte geliþimi.


Hepsi doðrudan whist'ten (19. yüzyýlda Avrupa'da yaygýn olan iskambil oyunu) doðan farklý briç türleri mevcuttur; whist, briç tarafýndan saf dýþý býrakýlan bricin atasýdýr.

1885: "Biriç"

Ýngiltere'de ortaya çýkan bu oyun "Rus Whist'i" adý altýnda da tanýnmýþtýr.

1904: Artýrmalý briç.

1910 yýlýna doðru geliþmiþ ve whist bricin yerini almýþtýr.

1925: Kontrat briç.
Harold Stirling Vanderbilt kontrat bricin kurallarýný kaleme alýr. Ýkinci dünya savaþýna kadar özellikle Plafond Briç oynanýrdý, ancak diðer tüm briç türlerini saf dýþý eden ve artýk her yerde kullanýlan kontrat briçtir.

1983: Yerel að brici.

Kanada'da öðrenci olduðu dönemde briç tutkunu Thierry d'Herbigny PC'ler için bir oyun yazýlýmý üretir (o dönemde, bilgisayarýn aðýrlýýðý 40 kilo kadardýr, sabit diski bulunmamakta, yalnýzca 5 inçlik floppy diskleri bulunmaktadýr). Thierry yazýlýmýný Montreal Politeknik Okulu'nun biliþim aðýna kurar.

1987: Çevrimiçi briç.

Sürekli yeni teknolojileri takip eden bu yazýlým her daim geliþme içindedir. 80'li yýllarda internet henüz doðmamýþtýr. Ancak, Fransa'da telematik aðý geiliþmektedir ve Minitel terminallerinin yaygýnlaþmasýyla milyonlarca kullanýcýya ulaþmýþtýr. Thierry doðal olarak briç tutkunu baþka insanlarla paylaþabileceði oyun yazýlýmýný çevrimiçi yayýnlar.

2007: Mobil cihazlarda briç.

Thierry akýllý telefonlarla eriþilebilen ve Biarritz Uluslararasý Briç Festivali sýrasýnda düzenlenen bir basýn toplantýsýnda ön tanýtýmý yapýlan, ilk briç oyununu oluþturmuþ kiþidir.

2011: Briç ve oyun arkadaþý

Thierry Deauville Uluslarasý Briç Festivali personeline ve gazetecilerine "Oyun Arkadaþý"ný tanýtmýþtýr ve bu yenilik onlarý çok etkilemiþtir. Bu Oyun Arkadaþý günümüz teknolojileri vasýtasýyla (özel kutu yerine akýllý telefon ve analog radyo dalgalarý yerine Wi-Fi) diðer oyunlara da uyarlanan (Poker, Tarot, Belote) Bridgemate'in modern bir sürümüdür.

2013: "Big data" çaðýnda briç

Yalniz yapay zekâ degil, daha önce gerçek oyuncular tarafindan alinan yüzlerce milyon karari kullanan robotlar ile oynuyorsunuz. Düsünce oyunlari konusunda robotlarin limitleri vardir ve hiçbir robot bir insan tarafindan alinacak bir kararin inceliginin yerini tutamaz; bu nedenden dolayi tersine bir konsept uyarladik: Robotlara insanlar yardim ediyor.
Yazilimin bir karar almasi gerektiginde, içinde bulundugu duruma en yakin bir durumda bir insan tarafindan alinan karari veri tabaninda arar. Gerçekten de, otuz yila yakin bir süredir yüzlerce milyon oyundan olusan bir veritabani olusturduk. Buna göre, oyununa bagli bir oyuncu yillar önce kendi oynadigi bir kâgidin rakip bir oyuncu tarafindan oynandigina tanik olabilir. Bu sekilde oynamak, performansinizi ciddi bir sekilde degerlendirmeye tabi tutmanin en iyi yoludur, zira robotlasmis rakipleriniz hiçbir durumda bilgileri haberiniz olmadan degistiremezler.

Bay Thierry d'Herbigny

Thierry d'Herbigny
Kurucu

Gerçek oyuncular

NST
Genel merkeziçindekilere geri dön