kozsuz (sanzatu) kontrat

BricOyna.com

> Giris

O derece Briç!

löveler


Briçte hileler ve incelikler


Deklarasyonlarda apel verme

Apel verme bir kural olmaktan ziyade bir oyun tekniðidir Yazýlým burada tanýtýlan tüm konvansiyonlarý ve apelleri oynar ve yorumlar. Bu birkaç satýrda özetlenmeyecek kadar kapsamlýdýr. En basitinden en karmaþýðýna kadar tüm konvansiyonlar deklareler yapýldýkça otomatik olarak yazýlým tarafýndan bildirilir. Ayrýca yeni baþlayanlar ve bunun yaný sýra sürekli kendilerini geliþtirebilecek en tecrübeli olanlar için de çok faydalý bir açýklama da vardýr.
Temel sistem olarak beþli majöre dayalý Fransýz standardýný seçtik. Bu dünya genelinde en fazla tanýnan ve oynanan standarttýr. Ýþte en çok rastladýðýmýz konvansiyonlar:
Besli Majör, 1SA 15-17H, 2SA 20-21H, 2karo mans forsingi, 2trefl güçlü belirsiz, zayif 2kör ve 2pik, Stayman, Blackwood 30-41, Cue-bid, Relay Bid, Texas majör ve minör, Chassé-Croisé, Splinter, Roudi, Truscott, Lebensohl, Canapé, Ping-pong, 3SA Gambling, Michael.

Kaðýt oyununda apel verme

* Kesin çift-tek
* Atakta sanzatu kontratlarda dördüncü uzun
* Klasik sekans baþlangýcý
* Kontratýn niteliði ne olursa olsun büyük kâðýtlarla appel verme ve küçüklerle reddetme
* Defosta da, doðrudan renge apel verme

Biraz strateji öðrenelim

Öncelikle, ortaðýnýz tarafýndan deklare edilen rengi veya ARD veya RDV, vs. gibi onör dizileri ile atak yapýn. Kozda: Kozdan farklý bir SÝNGLETON ile baþlayýn (renginde tek kâðýt).
Dummy ile oynanan oyun: Lövelerinizi her renge göre sayýnýz. Eksik löveleriniz varsa rakibin belli bir renkteki hakim kâðýtlarýný saf dýþý býrakýn.
Bir rengi saf dýþý býrakmak için:
* Rakibin güçlü onörlerini düþürmek için söz konusu renkteki güçlü kâðýtlarýnýzý oynayabilirsiniz,
* Bir empas deneyebilirsiniz, yani bir onör yardmýyla yüzde elli þansla bir löve almayý deneyebilirsiniz,
* Bu renk için dummy'nin kozlarýný kullanabilrsiniz. Savunmanýn ABC'si: Ortaðýn rengini yeniden oynayýn, renk hoþunuza gidiyorsa ortaðý büyük bir kâðýtla ayný renkte oynamaya davet edin veya küçük bir kâðýtla oynamayý reddedin.


içindekilere geri dön