kozsuz (sanzatu) kontrat

BricOyna.com

> Giris

O derece Briç!

Briç oyununun kurallarý

I) Ýlk elinizi baþlatmak için bilinmesi gereken asgari kurallar


OYUNUN AMACI:

Bir kontratý yerine getirmek için taahhütte bulunmak gerekir. Dört oyuncu bulunmaktadýr. Siz (daima güneyde) ve bilgisayar tarafýndan simüle edilen diðer üç oyuncu.
Bir Kuzey-Güney takýmý bir Doðu-Batý takýmýna karþý.

Kâðýt daðýtýmý

Toplam 52 kâðýt her oyuncuya 13 adet olmak üzere daðýtýlýr.

Kâðýtlarýn sýrasý ve deðeri

Her renk için: As Rua Dam Vale 10 9 8 7 6 5 4 3 2.
Kozsuzda, renkler þu þekilde artarak sýralanýr: trefl karo kör pik Puanlar yerine, her partide alýnan löve sayýsý sayýlýr: Ýki takým arasýnda paylaþýlan 13 löve alýnabilir.

Deklareler

Konuþma sýrasý deklarandadýr (bu oyuncu yazýlým tarafýndan rastgele seçilir). Ya "PAS" der, ya da deklarasyon yapar. Bu durumda deklare deðeri son deklarenin üzerinde olmalýdýr. Ardýndan konuþma sýrasý yanýndaki oyuncuya geçer ve bu böyle devam eder. Son deklare gerçekleþtirilecek olan kontrattýr. Bir takýmýn elindeki kâðýtlarýn toplam gücünün belirlenmesi gerekir. Bu güç kozlu veya kozsuz olarak bazý löveler alýnmasýný taahhüt etmeyi saðlar. Deklare yapmak için, ellimizde dört renk (pik kör karo trefl) ve sanzatu (bu durumda 4 renkten hiçbiri birbirinden üstün deðildir, dolayýsýyla koz kullanýlamaz) bulunmaktadýr. Ýlk altý löveden bahsedilmez. Deklareler 1trefl, 1karo, 1kör, 1pik, 1SA, 2T'den 7SA'ya kadar uzanýr.

- 1 sanzatu deklare etmek (1SA) en az 7 löve almayý taahhüt etmektir (6+1),
- 4 pik deklare etmek (4pik) en az 10 löve almayý taahhüt etmektir (6+4),
- 7 sanzatu deklare etmek (7SA) en az 13 löve almayý taahhüt etmektir,

Þilem: 6 (küçük þilem) veya 7 (büyük þilem) düzeyinde bir kontrattýr.

Kontr (X) veya Sürkontr (XX)

KONTR: Diðer tarafça seçilen kontratý batýrmayý taahhüt eden tarafýn meydan okumasý. Sonuç: Kontrat batarsa, batýþ deðeri daha fazla olur. Kontrat kazanýrsa, kazaným deðeri artar. SÜRKONTR: Kontr'un hedefi olan tarafça kontratýný gerçekleþtirmekte kullanýlan silah. Bu durumda, kazanma veya batma daha da güçlü bir þekilde gerçekleþir. KONTR ve SÜRKONTR birbirine engel deðildir. Oyuncular istedikleri takdirde, daha yüksek bir deklare kontru ortadan kaldýrýr.

Özellik

Kontratýn rengi kozu tanýmlar (yani 4kör = kör kozu ile alýnan 10 löve). Deklaran kendi takýmýnca oynanan kontratýn rengini ilk deklare edendir. Oyuna baþlamak için deklaranýn solundaki oyuncu masaya bir kâðýt sürer (açýlma). Deklaranýn ortaðý dummy'dir. Açýlýþtan sonra dummy elindeki kâðýtlarý masanýn üstüne serer.

Dönüþ yönü

saat yönüdür

Kim atak yapar?

Dummy'den önceki oyuncu.

Löveler

Her oyuncu sýra kendisine geldiðinde oynar. Oyuncular istenen rengi oynamak zorundadýr (varsa). En güçlü kâðýt löveyi alýr, koz kullanma durumunda koz en güçlü olan kâðýttýr. Ýstenen renkte deklare etme veya koz kullanma gibi bir zorunluluk yoktur. Ýstenen renk elde yoksa, baþka bir renk sunulabilir veya arzu edilirse koz kullanýlabilir. Sanzatuda koz kullanýlamaz. Her oyuncu kendi sýrasý geldiðinde bir kâðýt oynar. Löve masadaki 4 kâðýttan oluþur; en güçlü kâðýdý atan oyuncu tarafýndan alýnýr. Bir sonraki lövede yeniden oynamak bu oyuncuya düþer.

Prim

Zonlu veya zonsuz özelliði her elden önce belirlenir: Zonlu bir taklým (2 küçük kýrmýzý üçgen ile temsil edilir) kontratýn gerçekleþtirilmesi durumunda daha yüksek bir bonus elde edecek, kontratýn batmasý durumunda daha yüksek bir cezaya maruz kalacaktýr. Zonsuz bir takým iki küçük yeþil üçgen tarafýndan temsil edilir.

II) Kendinizi geliþtirmek için

Þu andan itibaren, çok hýzlý ilerleme kaydedebileceksiniz; oynamak için yeterli bilgiye sahipsiniz. Yazýlým sizi otomatik olarak doðru yolu göstermek için yanýnýzdadýr. Zaman geçtikçe, ilk turnuvalarýnýzý oynarken oyunun inceliklerini keþfedeceksiniz.

PARTÝYÝ KAZANMAK ÝÇÝN, DEKLARAN AÞAÐIDAKÝ PERFORMANSI GERÇEKLEÞTÝRMELÝDÝR

6 löve + kontrat deðeri. Örnek: 3pik = pik kozlu 9 löve

SKOR

Yazýlýmca hesaplanýr, ancak stratejinizi belirlemek için skorunuzu bilmeniz önemlidir. 1'den sürkontr'lu 7SA'ya kadar 140 kontrat yapma imkâný vardýr. Birkaç örnek: 1trefl = 70 ; 3kör = 140 ; 4pik = 420 ; 5karo = 400 ; 6trefl = 920 ; 6kör = 980 ; 3SA = 400 ; kontr'lu 4pik = 590. Kontr ve zonlu/zonsuz durumuna göre bir batýþ lövesinin deðeri 50 ila 300 puan arasýnda deðiþir.

Turnuva

4 adet iki çift elden oluþur; buna göre skorunuz, elde ettiðiniz sonuç ile sizden önce ayný kâðýtlarla bir el oynayan baþka bir kiþinin elde ettiði sonuç arasýndaki farktýr. Bu sistem partinin daha canlý geçmesini saðlar, çünkü skorunuz baþka bir gerçek oyuncununki ile karþýlaþtýrýlmaktadýr.

Oyununuzu deðerlendirin

Þekiller veya önörler (H) þu deðerlere sahiptir: As = 4 ; Rua = 3 ; Dam = 2 ; Vale = 1.
Açýlýþlar 12 puandan itibaren yapýlýr.
MUTLAK ÖNCELÝkaro: Elinizde 5 adet kör veya 5 adet pik tipi kâðýt olup olmadýðýný kontrol edin: varsa, 1kör veya 1pik açýn, bu 5'li MAJÖR'dür; yoksa, uzun renk olmaksýzýn 15-18 H puanýyla 1 SA açýn. 1kör veya 1pik, veya 2SA açamýyorsanýz, 1trefl veya 1karo açýn. Majör renkler kör pik / Minör renkler: trefl karo . Yanýtlar: 5-6 puandan itibaren yanýt verin. MUTLAK ÖNCELÝkaro: Kendi takýmýnýzda 8 adet kör veya 8 adet pik kâðýdý bulun (5+3 veya 4+4, 6+3 ...). Takýmda bulunan 20 ila 22 onör puaný ile teorik olarak 7 löve alýnabilir; 23 ila 24 puan ile 8 löve, 25 ila 26 puan ile 9 löve, 27 ila 29 puan ile 10 löve, 30 ila 32 puan ile 11 löve, 33 ila 36 ile 12 löve ve son olarak 37 puandan fazlasýyla 13 löve.


içindekilere geri dön